Pleananna Teanga-Language Plans

Cuireann Sainchomhairle seirbhísí ar fáil i réimse na pleanála teanga agus cuirtear tacaíocht agus cúnamh ar fáil le taighde agus scríobh pleananna teanga áitiúla.

Cuimsíonn an próiseas seo:

  • Taighde a dhéanamh ar staid reatha na mionteanga sa sprioc-cheantar. Is féidir modheolaíochtaí cainníochtúla agus cáilíochtúla a úsáid chun an t-eolas seo a bhailiú.
  • Fís agus aidhmeanna i leith cur chun cinn na mionteanga sa sprioc-cheantar a aontú leis an ngrúpa/eagraíocht.
  • An plean teanga a scríobh suas agus beartais a mholadh do chur chun cinn na mionteanga.
  • An dréacht deireannach a aontú leis an ngrúpa/eagraíocht.

Sainchomhairle provides services in the field of language planning and support and help is provided with research and the writing up of local language plans.

This process involves:

  • Researching the current state of the language in the target community. Quantitative and qualitative methodologies can be used to collect this data.
  • Agreeing on a vision and aims in relation to the promotion of the minority language in the target community with the group/organisation.
  • Writing up the language plan and recommending measures for the promotion of the minority language.
  • Agreeing the final draft with the group/organisation.