Taighde-Research

Cuireann Sainchomhairle seirbhísí taighde ar fáil sna réimsí seo a leanas:

  • Pleanáil Teanga – taighde agus straitéisí do chur chun cinn agus chothú na Gaeilge i bpobail ar leith.
  • Pobal – taighde ar ghréasáin agus phobail in Éirinn.
  • An Ghaeilge agus mionteangacha – ceisteanna a bhaineann leis an nGaeilge agus mionteangacha éagsúla ar fud na cruinne.

Inniu tá deiseanna ann chun an próiséas taighde a dhéanamh níos simplí, síos saoire agus níos éifeachtaí agus is féidir úsáid a bhaint as uirlísí ar nós Zoom agus Survey Monkey chun eolas a bhailiú. Déan teagmháil linn chun plean taighde a phlé linn agus na modhanna taighde is éifeachtúla do do thogra féin a fhiosrú.

Sainchomhairle provides research services in the following areas:

  • Language planning – research and strategies for the promotion and preservation of the Irish language in given communities.
  • Community – research on networks and communities in Ireland.
  • The Irish language and minority languages – matters relating to the Irish language and various minority languages around the globe.

In today’s world, there are opportunities that make the research process simpler, cheaper and more effective and tools such as Zoom and Survey Monkey can be used to collect data. Contact us today to discuss a research plan with us and to enquire about the most efficient research methods for your own project.